0242 242 9900 - 0989 656 682
contact.t2h@t2h.vn - huong.le@t2h.vn
Menu

Hợp đồng

Đọc tiếp
Tháng Ba, 21 2022
  Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh…
Đọc tiếp
Tháng Sáu, 16 2021
Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên nhằm xác lập, thay đổi, hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Trong quá trình…
Đọc tiếp
Tháng Mười, 2 2019
Tư vấn soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng yêu cầu rất nhiều kỹ năng chuyên sâu trong từng lĩnh vực. Vai trò…
Đọc tiếp
Tháng Chín, 27 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ……………., ngày … tháng … năm … VĂN…
Đọc tiếp
Tháng Chín, 27 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- HỢP ĐỒNG CHO THUÊ (CHO THUÊ LẠI) QUYỀN…
Đọc tiếp
Tháng Chín, 27 2019
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN…
Đọc tiếp
Tháng Chín, 27 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- …………., ngày ….. tháng ….. năm…….. HỢP ĐỒNG…
Đọc tiếp
Tháng Chín, 25 2019
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ…

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNg

0989 656 682